• 1.Kde může uživatel plnit doplňující údaje předmětu?
  Předměty v Katalogu předmětů jsou popsány dvěma skupinami údajů. Základní údaje (jako název, počet kreditů, ...) mohou vyplňovat pověřené osoby s právem katal_a či katal_b a provádí to v aplikaci

  Informační systém Předměty Úprava základních údajů

  Doplňující údaje (osnova, webová stránka...) vyplňují vyučující předmětu. Editaci najdete pod odkazem

  Informační systém Předměty Úprava sylabu a doplňujících údajů učitele

  Při vstupu do editace doplňujících údajů zadejte kód či část názvu předmětu a stiskněte „Dohledat“. Výběr lze též omezit na předměty vámi vyučované, ty na něž máte katalogové právo a podobně. Pokud nemáte nějaké zvláštní přístupové právo (např. katal_a, katal_b, katal_c či katal_d), můžete upravovat ty předměty, u nichž jste uvedeni jako „přednášející“ nebo „cvičící“ nebo jako garant (tato skutečnost se zadává v aplikaci pro základní údaje).

  Po výběru předmětu se rozbalí editační rubriky. Pokud zadáváte předmět podobný jinému, můžete formulář předvyplnit údaji jiného předmětu a doupravit.

  Jednotlivé rubriky vyplníte dle pokynů „Poznámky“ u nich uvedených. Pokud už byla rubrika vyplněna (např. minule), objevuje se testovací výpis jejího obsahu (s modrým podkladem).

 • 2.Vyplňované rubriky
  Údaje vyplňujte také v angličtině. Pro usnadnění práce můžete použít tlačítko „Zkopíruj“ a poté upravit.

  Předpoklady/Prerequisities
  Textové informace vyučujícího, informující o potřebných znalostech pro vstup do předmětu, např. „znalost jazyka C na mírně pokročilé úrovni“ nebo „vyžadován je předmět A000 Úvod do oboru, předmět B000 Základy jazykovědy je výhodou, ale ne podmínkou“. Tyto informace budou zobrazeny zájemci o údaje o předmětu. Předmět je možno opatřit i automaticky testovanými prerekvizitami (předpoklady), které studentu zabrání předmět zapsat, nesplnil-li je. Ty se však nezadávají zde, ale v aplikaci „Úprava základních údajů předmětu“. Domníváte-li se, že určitý předmět má být opatřen takovými prerekvizitami, obraťte se na některou osobu s právem katal_a či katal_b (konzultujte se správcem práv).
  Cíle předmětu/Objective of the course (pozn. dříve Anotace)
  Cíle předmětu popisují jeho základní charakteristiku, koncepci, specifičnost a představují studentovi hlavní témata výuky. Cíle předmětu dále mohou odkazovat na jeho pozici v rámci kurikula a návaznost na další předměty. Cíle předmětu musí být v souladu s výstupy z učení a metodami hodnocení.
  Výstupy z učení
  Výstupy z učení představují konkrétní odborné znalosti (teoretické/deklarativní znalosti), dovednosti (aplikace znalostí) a obecné způsobilosti (přenositelné dovednosti/soft skills), které by si absolvent měl v průběhu studia předmětu osvojit. Zachycují minimální standard, kterého musí každý úspěšný absolvent předmětu dosáhnout. Výstup z učení je formulován tak, aby byl měřitelný a ověřitelný při hodnocení studenta.
  Osnova předmětu
  Bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Obvyklé je zadat řádově tolik témat, kolik přednášek proběhne.
  Literatura/Recommended reading
  Zadejte seznam doporučené studijní literatury k předmětu. Doporučenou literaturu vybíráte zejména z titulů obsažených v universitní databázi. Vyhledat titul je možno podle části názvu, autora či ISBN. Pokud titul v databázi chybí, prosíme, doplňte ho přímo do systému pro správu publikací
  Informační systém Publikace
  poté ho dohledejte a začleňte k příslušnému předmětu.
  Výukové metody/Teaching methods
  Způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž atd.).
  Metody hodnocení a kritéria/Assessment methods and criteria
  Metody sloužící k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výstupů z učení (např. písemný test, ústní zkouška, zpracování případové studie, esej, prezentace, týmová práce, analýza dat apod.). Metody hodnocení mohou být průběžné a/nebo po ukončení vzdělávací jednotky, tzn. závěrečné hodnocení. Do této rubriky je nutné vyplnit i kritéria hodnocení, tedy např. kolik bodů, správných odpovědí atp. je nutné k úspěšnému absolvování testu, co je nutné k získání zápočtu, např. aktivní účast na terénní výuce, za vypracování x kapitol závěrečné práce, vypracování seminární práce atd.
  Navazující předměty
  Zde můžete studentům nabídnout předměty, kterými je vhodné pokračovat po absolvování tohoto předmětu.
  Odkaz na webovou stránku předmětu
  Existuje-li ucelená stránka dalších informací o tomto předmětu, uveďte její adresu.
  Informace učitele
  Toto pole je nepovinné, nicméně pokud předmět nemá svoji webovou stránku, je vhodné zde studentům sdělit alespoň základní kontakt – kdy a kde jsou konzultační hodiny, že další informace o semináři vyvěšujete na nástěnce katedry anglistiky či obdobně.
 • 3.Kdy je možné měnit doplňující údaje o předmětu?
  Sylabus (předpoklady, osnova, literatura...) předmětu lze editovat, pokud má časové období, v němž je předmět zařazen, nastaveno příznak „Lze editovat sylaby“. Typicky poté, co garant katalogu založí nové období, umožní v něm editovat sylaby. V okamžiku, kdy jsou data předána např. pro sazbu Seznamu přednášek, může garant tento příznak změnit a další změny v sylabech smějí provádět pouze osoby s právem katal_d (typicky sazeč Seznamu přednášek). Dále nelze už měnit sylaby (bez ohledu na nastavení příznaku) u předmětů z období, které začalo před více než třičtvrtě rokem.

  Informace učitele a odkaz na webovou stránku lze měnit bez ohledu na nastavení příznaku „Lze editovat sylaby“ (údaje z těchto rubrik se typicky neumisťují do Seznamu přednášek, jde o interní sdělení vyučujícího), a to během celého semestru opět nejdéle třičtvrtě roku od začátku období.

 • 4.Kdo může měnit tyto doplňující údaje (předpoklady, osnova, ...)?
  Přesné rozdělení přístupových práv je toto: každý předmět je zařazen na určité pracoviště (toto je uvedeno v rubrice Zařazení ve formuláři pro základní údaje o předmětu, např. předmět spadá pod matematickou sekci, či katedru XYZ). Osoba, která má právo katal_a, katal_b nebo katal_c pro dané zařazení, může editovat doplňující údaje u všech předmětů s oním zařazením. Právo editovat doplňující údaje o určitém předmětu získává také osoba, která je v záznamu o předmětu uvedena mezi vyučujícími jako „přednášející“ nebo „cvičící“ nebo jako garant. Osoba „přednášející“ a garanti předmětu mohou navíc přidat do záznamu další vyučující osoby (a tím jim zpřístupnit editaci doplňujících údajů).

 • 5.Kde se mohu inspirovat?
  Chcete-li se při vyplňování inspirovat prací vašich kolegů, můžete vybrat pod „zvolit jiný předmět“ i předmět cizí a prohlédnout si výpis rubrik.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na newtonis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.