Podniková ekonomika a management

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor umožňuje studentům získat poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání v oblasti ekonomiky a managementu. Studium je orientováno na získání schopností pro aplikaci soudobého teoretického poznání v praxi. Znalosti získané v bakalářském studiu jsou prohloubeny informačními a manažersko ekonomickými předměty. Společně se získáváním nových znalostí, je studium zaměřeno také na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných pro výkonnou a řídicí činnost absolventa. Důraz je kladen na orientaci a pochopení ekonomických, organizačních, informačních a řídicích aspektů všech hlavních procesů, které probíhají v podniku a vzájemných souvislostí mezi nimi. Studenti mají možnost získat a prohloubit svoje znalosti v problematice řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých dílčích funkcí a právních aspektů podnikání.

(?)

Absolvent je vybaven odbornými znalostmi v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, různých oblastí managementu a základů dalších ekonomických disciplín. Disponuje schopnostmi analyzovat problémy a tvůrčím způsobem je řešit a prezentovat výstupy své práce. Absolvent je připraven vykonávat samostatnou i týmovou práci ve všech typech ekonomických subjektů. Absolvent nalezne uplatnění při zajištění odborných činností v různých úsecích podniku, při řízení těchto činností na střední úrovni managementu organizací, případně ve funkcích asistentů vrcholových řídicích pracovníků podniku. Je seznámen s moderními informačními a komunikačními technologiemi za účelem jejich efektivního využití v organizaci. Absolvent je také připraven ke studiu doktorského studijního programu v oboru Podniková ekonomika a management.

Znalosti, dovednosti a kompetence absolventa:

 • komplexní odborné znalosti v oblasti teoretických i praktických ekonomických disciplín;

 • schopnost vyhodnocovat základní vývojové trendy v činnosti podniku a na jejich základě stanovovat směry rozvoje v podniku ve vztahu k vývoji hospodářské praxe i ekonomické teorie;

 • znalost metod hodnocení, příčin a důsledků různých forem rizik v často se měnících podmínkách současné globální ekonomiky;

 • orientace v řídicích procesech podniku, v postupech zpracování a delegování úkolů pro nižší stupně managementu;

 • schopnost strategického plánování činností podniku, řízení implementace plánovaných procesů a kontrola realizace;

 • schopnost analyzovat výstupy z elektronických informačních zdrojů podniku a využít je při jeho strategickém řízení;

 • schopnost motivovat podřízené lidské zdroje podniku ke kvalitním výkonům a schopnost vlastního odborného růstu;

 • prezentační a komunikační dovednosti při jednání s obchodními či jinými externími partnery podniku.
(?)

Součástí studijního plánu není povinná praxe.

(?)

Student musí v průběhu 4 semestrů studia absolvovat výuku a zároveň:

 • úspěšně absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné a volitelné předměty;

 • získat minimálně 120 kreditů (112 kreditů za povinné a vybrané povinně volitelné předměty a minimálně 8 kreditů za volitelné předměty);

 • složit státní závěrečnou zkoušku včetně obhajoby diplomové práce.
(?)

Absolvent je připraven ke studiu doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management nebo programu příbuzného.

(?)
0
Aktivní studenti
1 664

Specifikace oboru

Obor: Podniková ekonomika a management
Zkratka: PEM
Kód: 6208T086
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Program: N6208 N-EKM Ekonomika a management
Vysoká škola Sting, o.p.s.
Obor zajišťuje:
Vysoká škola Sting, o.p.s.